Lacusmed
Logo NFZ i STC

Specjalistyczne Centrum Medyczne LacusMed s.c.

Specjalistyczne Centrum Medyczne LacusMed s.c. to placówka, która powstała w 02.10.2015r, znajdziecie Państwo w niej przede wszystkim podstawową opiekę lekarską w zakresie lekarzy pierwszego kontaktu.

Do Państwa dyspozycji pozostają m.in. w ramach umowy z NFZ specjaliści medycyny rodzinnej, lekarze interniści oraz pediatrzy a także lekarze specjaliści w ramach wizyt prywatnych: ginekolog, psycholog i psychoterapeuta dla dorosłych, dzieci i młodzieży

W naszej przychodni dostępny jest również prywatny gabinet stomatologiczny, w którym możecie Państwo skontrolować stan swojego uzębienia lub podjąć leczenie.

W zależności od zalecenia lekarskiego i skierowania możecie Państwo wykonać w naszym punkcie pobrań laboratoryjnych podstawowe badania diagnostyczne w ramach umowy z NFZ a także szereg badań specjalistycznych, również odpłatnie.

Dodatkowo aby ułatwić Państwu dostęp do większego zakresu badań profilaktycznych Centrum Medyczne LacusMed posiada wiele umów podpisanych z innymi placówkami medycznymi, np.:

USG 
POSUM Al. Solidarności 36, Poznań
Rejestracja: 61 647 77 35
E-mail: radiologia@posum.pl

Diagnostyka Wielkopolska Sp. z o. o                           
ul. Kasprzaka  16 Poznań                           
Rejestracja: 61 627 07 07, 61 866 44 24    
Pn-pt godz 8:00 – 16:00

RTG
Tomma Diagnostyka Obrazowa:
ul. Obornicka 262,  Poznań           
Rejestracja: 734 856 328, 61 664 33 20, 734 834 228 
Pn-nd 7:00 – 21:00

RTG 
ZOZ Pracownia Rentgenodiagnostyczna s.c.
ul. Kórnicka 24, Poznań
Rejestracja: 61 872 04 67       
Pn-pt  8:00 – 18:00

Zapraszamy również do składania w rejestracji naszej przychodni nowych deklaracji wyboru do lekarzy POZ, którzy przyjmują w ramach umowy z NFZ.

Informujemy, że możecie Państwo bezpłatnie wybrać, bądź zmienić lekarza dwukrotnie w ciągu roku.

W Specjalistycznym Centrum Medycznym LacusMed oferujemy najwyższy standard usług medycznych, poparty zarówno umową z NFZ jak i wpisem do Rejestru Placówek Medycznych.

Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, między godz. 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Opieka jest realizowana w warunkach ambulatoryjnych w gabinecie, poradni lub przychodni.

Podstawowa opieka zdrowotna poza miejscem zamieszkania

Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, w delegacji, u rodziny, pacjent ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Wybór lekarza, pielęgniarki POZ

W celu skorzystania z porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej pacjent składa w wybranej przez siebie przychodni deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki.
Wyboru lub zmiany dokonuje się bezpośrednio u świadczeniodawcy w przychodni i nie trzeba tego faktu potwierdzać w Oddziale Funduszu. Wyboru dokonuje się w imieniu własnym. W imieniu innej osoby deklaracje mogą złożyć pełnoletni opiekunowie lub opiekunowie prawni niepełnoletnich dzieci, bądź innych osób, dla których ustanowiony został opiekun. Deklarację wyboru składa się do konkretnej osoby udzielającej świadczeń: imiennie do lekarza i pielęgniarki.
Składając deklarację do POZ, pacjent nie ma obowiązku wybrania wszystkich trzech zakresów świadczeń w tej samej przychodni. Deklarację do lekarza można złożyć w jednym miejscu – w innym, należy jednak rozważyć praktyczne skutki takiego wyboru.

 • Opłata za czwartą i kolejną w roku kalendarzowym zmianę lekarza lub pielęgniarki

Pacjent ma prawo do wyboru podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) nie częściej niż trzy razy w roku. W przypadku czwartej i kolejnej w roku kalendarzowym zmiany lekarza/ pielęgniarki należy wnieść opłatę w wysokości 80 złotych. Opłatę należy uiścić na konto Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Opłaty nie pobiera się w przypadku: zmiany miejsca zamieszkania przez pacjenta, zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza/pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej, a także innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta.

 • Deklaracja dla osób ubezpieczonych w innym niż Polska kraju UE

Osoby ubezpieczone w innym państwie UE, ale mieszkające w Polsce, deklaracje do POZ składają na podstawie zarejestrowanych w oddziale Funduszu formularzy: E106, E109, E120 lub E121.

 • Deklaracja dla noworodka

Noworodki do 6 miesiąca życia, jeśli nie mają nadanego numeru ewidencyjnego PESEL, mogą być zgłaszane na listę lekarza/pielęgniarki POZ na odstawie dowodu ubezpieczenia rodzica lub opiekuna prawnego. Po ukończeniu przez dziecko 6 miesiąca życia system informatyczny NFZ, w wyniku dokonanej weryfikacji, zaznaczy deklarację dziecka jako nieaktywną. Dlatego po ukończeniu przez dziecko 6 miesiąca życia rodzic powinien złożyć ponowną deklarację, podając numer PESEL dziecka.

Zadania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

W związku z realizacją zadań ukierunkowanych na promocję zdrowia, profilaktykę, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności oraz usprawnianie i pielęgnację pacjenta, do kompetencji lekarza POZ należą:

 • Kierowanie na zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta

W gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi i procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także w domu pacjenta. Jeśli jakieś zlecenie ma wykonać pielęgniarka, lekarz wydaje skierowanie do tej pielęgniarki, do której pacjent jest zadeklarowany.
Gabinet zabiegowy (w tym punkt szczepień) funkcjonuje od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 i 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 • Kierowanie na badania laboratoryjne

Jeśli w wyniku udzielonej porady lekarskiej zachodzi konieczność wykonania badań laboratoryjnych, lekarz wskazuje pacjentowi laboratorium, w którym wykonane zostaną na jego zlecenie badania diagnostyczne i mikrobiologiczne.
W przypadku uzasadnionym medycznie, materiał do badań laboratoryjnych może być pobrany w domu pacjenta.
Zlecenie na pobranie materiału wystawia lekarz POZ, który we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia także pojemniki na materiały do zleconych badań oraz pojemnik zbiorczy do transportu pobranych próbek. Zlecenie lekarza POZ wykonuje pielęgniarka, do której pacjent jest zadeklarowany.
Wykaz badań diagnostycznych, na które kieruje i za które płaci lekarz POZ ze środków finansowych otrzymywanych z NFZ za każdego pacjenta, jest ściśle określony. Wszystkie wykonywane są na zlecenie lekarza w laboratorium lub pracowni, z którymi na wykonywanie danych badań zostały podpisane umowy. Pacjent wykonuje zlecone badanie w laboratorium wskazanym przez lekarza kierującego.

 • DiLO – karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego

Lekarz rodzinny, który podejrzewa u pacjenta chorobę nowotworową, kieruje go na badania znajdujące się w koszyku diagnostycznym POZ. Na podstawie uzyskanych wyników może skierować pacjenta na szybką ścieżkę terapeutyczną, wystawiając mu kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego – DiLO. Karta zastępuje skierowanie do specjalisty; dokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia.

 • Dodatkowe badania w koszyku POZ

Od 2015 roku lekarz POZ może skierować pacjenta na dodatkowe badania diagnostyczne: TSH, FT3, FT4, PSA-antygen swoisty dla stercza całkowity; morfologię krwi obwodowej z płytkami krwi; żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC); posiew wymazu z gardła z antybiogramem; diagnostykę ultrasonograficzną: USG tarczycy i przytarczyc; USG ślinianek; USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego; USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego; USG węzłów chłonnych; spirometrię.

 • Kierowanie na kosztowne badania diagnostyczne

Skierowania na badania diagnostyczne, które nie znajdują się w koszyku gwarantowanych badań na zlecenie lekarza POZ, wystawiają lekarze specjaliści.

 • Kierowanie do lekarza specjalisty lub do szpitala

Lekarz POZ, kierując pacjenta do poradni specjalistycznej lub do leczenia szpitalnego, dołącza do skierowania: kopię wyników badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające (…) kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania; do skierowania dołącza również istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu.
Przepisy stanowią, że skierowanie do szpitala może wystawić każdy lekarz, także niebędący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.
Żaden przepis nie uzależnia zakwalifikowania do leczenia szpitalnego/ wpisania na listę oczekujących lub przyjęcia do szpitala od dostarczenia przez pacjenta skierowania z „poradni przyszpitalnej”. Nie jest zatem zasadne domaganie się, by pacjent takie skierowanie posiadał.
Odsyłanie pacjentów, którzy mają już skierowanie do szpitala – wystawione przez lekarza POZ lub z poradni specjalistycznej, by zarejestrowali się ponownie, tym razem w „poradni przyszpitalnej” i tam uzyskali kolejne skierowanie do szpitala, nie ma podstaw prawnych.
Lekarz POZ kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania.

 • Wypisywanie recept według zalecenia lekarza specjalisty

Lekarz POZ może wystawić swojemu pacjentowi receptę na leki, które zaordynował lekarz w poradni specjalistycznej, jeżeli otrzyma wydaną przez tego lekarza imienną dla danego pacjenta informację o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, o okresie stosowania i dawkowania zaordynowanych leków oraz o wyznaczonych wizytach kontrolnych.

 • Kierowanie na rehabilitację

Lekarz POZ może wystawiać skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane w poradni rehabilitacyjnej lub w domu pacjenta. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne należy zarejestrować we właściwej placówce w ciągu 30 dni od daty jego wystawienia, inaczej starci ono swoją ważność. Lekarz POZ ma obowiązek poinformować pacjenta o konieczności rejestracji skierowania w wymaganym terminie.
Lekarz POZ może kierować swoich pacjentów na rehabilitację ogólnoustrojową realizowaną w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego.
W przypadku wad postawy oraz dysfunkcji narządu ruchu, których przyczyną są te wady, lekarz POZ wystawia skierowanie do poradni rehabilitacyjnej lub ortopedycznej. W odniesieniu do dzieci i młodzieży szkolnej, w przypadkach niekwalifikujących się do rehabilitacji leczniczej, lekarz rodzinny kieruje dziecko na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane w szkołach i finansowane ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

 • Kierowanie na leczenie uzdrowiskowe

Wystawiając skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lekarz POZ bierze pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, wskazania i ew. przeciwwskazania. Do skierowania lekarz dołącza aktualne wyniki podstawowych badań, wykonanych na swoje zlecenie i swój koszt:

 • badania dla dorosłych: OB, morfologia krwi, mocz, RTG klatki piersiowej (ważność badania RTG wynosi 2 lata od dnia badania), EKG (ważność badania wynosi 6 m-cy od dnia badania) oraz zaświadczenie potwierdzające rozpoznanie zasadnicze będące podstawą wystawienia skierowania
 • badania dla dzieci: OB., morfologia, mocz, badanie kału na obecność jaj pasożytów (ważne w dniu wyjazdu dziecka do uzdrowiska)

Skierowanie jest ważne 18 miesięcy licząc od dnia jego wystawienia. Jeśli w tym okresie leczenie nie mogło być rozpoczęte, skierowanie jest odsyłane do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego celem weryfikacji. O utracie ważności skierowania oddział Funduszu powiadamia pisemnie także pacjenta.

Pielęgniarka POZ

Wykonuje zabiegi na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy pracujących w ramach umowy z NFZ. W razie konieczności pobrania materiału do badań diagnostycznych w domu pacjenta, pielęgniarka pobiera je wyłącznie na zlecenie lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent.
Dni i godziny przyjęć, w tym wizyt domowych, określa harmonogram pracy pielęgniarki.
W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są bezzwłocznie lub w dniu zgłoszenia, w schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach pielęgniarka udziela świadczeń w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Zadzwoń do nas!

+48 695 70 70 95

Godziny otwarcia poradni

Poradnia czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -18.00.

Rejestracja czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00.

Na wizyty do lekarzy POZ rejestrujemy się z jednodniowym wyprzedzeniem. 

Recepta kontynuacja leczenia

Recepty wypisywane są do 72 godzin w dni robocze.

Opinie o Lacusmed

Nasi partnerzy

Certyfikaty

Certyfikat - Bezpieczna Placówka Medyczna
Certyfikat - Zadowolony Pacjent
Certyfikat - Zadowolony Klient

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowie z wykorzystaniem narzędzia centralnego ("Centralne e-usługi POZ" lub "e-Gabinet)

Beneficjent: Skarb Państwa — Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15,00-952 Warszawa

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowie z wykorzystaniem narzędzia centralnego
Skip to content